Privacyverklaring

Fisc-it CommV vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Fisc-it CommV, met hoofdzetel te Kwadestraat-Zuid 1, 9402 Ninove – België alsook elke eventuele met Fisc-it CommV verbonden vennootschap conform artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Fisc-it CommV verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige klanten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, maar ook over potentiële klanten en potentiële werknemers.

2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Fisc-it CommV verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Direct marketing

Direct marketing omvat het informeren van prospecten over de dienstverlening en de geldende tarieven. Het communicatiemiddel dat momenteel gebruikt wordt is e-mail.

Voor dit doeleinde verzamelen wij:
– Identificatiegegevens

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • GSM
 • E-mail

– Financiële bijzonderheden

 • Berekening verschuldigde belastingen

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

– Wettelijke verplichting
– Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde

Facturatie aan klanten

De geleverde prestaties aan zowel professionele als particuliere klanten worden te gepasten tijde gefactureerd.

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

– Identificatiegegevens

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Nummerplaat wagen
 • GSM
 • Rijksregisternummer
 • E-mail
 • Kopie identiteitskaart

– Financiële bijzonderheden

 • Bankrekeningnummers
 • Inkomsten
 • Inkomstenfiches
 • Aftrekbare bestedingen

– Leefgewoonten

 • Eigendommen

– Samenstelling van het gezin

 • Aantal kinderen
 • Bijzonderheden betreffende kinderen

– Lidmaatschappen

 • Lidmaatschap v/e vakbond of een gelijkaardige groepering

– Beroep en betrekking

 • Salaris, boni en commissielonen

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

– Wettelijke verplichting

Klantenbeheer (particuliere klanten)

Het klantenbeheer (particuliere klanten) omvat de klantenadministratie in kader van de personenbelasting.

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

– Identificatiegegevens

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • GSM
 • Rijksregisternummer
 • E-mail
 • Kopie identiteitskaart

– Financiële bijzonderheden

 • Inkomsten
 • Inkomstenfiches
 • Aftrekbare bestedingen
 • Berekening verschuldigde belastingen

– Leefgewoonten

 • Eigendommen

– Samenstelling van het gezin

 • Aantal kinderen
 • Bijzonderheden betreffende kinderen

– Lidmaatschappen

 • Lidmaatschap v/e vakbond of een gelijkaardige groepering

– Beroep en betrekking

 • Salaris, boni en commissielonen

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

– Toestemming betrokkene
– Wettelijke verplichting

Klantenbeheer (professionele klanten)

Het klantenbeheer (professionele klanten) omvat de klantenadministratie van vennootschappen en eenmanszaken.

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

– Identificatiegegevens

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Nummerplaat wagen
 • GSM
 • Rijksregisternummer
 • E-mail
 • Kopie identiteitskaart

– Financiële bijzonderheden

 • Bankrekeningnummers
 • Inkomsten
 • Inkomstenfiches
 • Aftrekbare bestedingen
 • Berekening verschuldigde belastingen

– Leefgewoonten

 • Eigendommen

– Samenstelling van het gezin

 • Aantal kinderen
 • Bijzonderheden betreffende kinderen

– Lidmaatschappen

 • Lidmaatschap v/e vakbond of een gelijkaardige groepering

– Beroep en betrekking

 • Salaris, boni en commissielonen

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

– Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
– Wettelijke verplichting

Leveranciersboekhouding

De leveranciersboekhouding omvat de registratie van ontvangen leveranciersfacturen, het beheer van
leveranciersgegevens, de opvolging van openstaande leveranciersfacturen en de betaling van
leveranciers.

Voor dit doeleinde verzamelen wij:
– Identificatiegegevens

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Nummerplaat wagen
 • GSM
 • E-mail

– Financiële bijzonderheden

 • Bankrekeningnummers

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:
– Wettelijke verplichting

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Uw persoonsgegevens binnen Fisc-it CommV

Binnen Fisc-it CommV springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden.

Fisc-it CommV heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen Fisc-it CommV worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn.

Uw persoonsgegevens buiten Fisc-it CommV

Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden:

 • Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken, zoals de belastingadministratie
 • Gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals politie, openbaar ministerie…

Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen:

Dienstverleners die ons helpen bij:

 • Het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties
 • Het beheer van onze servers

Sociale media toepassingen waar wij gebruik van maken.

Op onze website maken wij gebruik van sociale media toepassingen. Wij willen er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze toepassingen. Fisc-it CommV heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media toepassingen deze Privacyverklaring naleven.

4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Fisc-it CommV heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt.

Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na het beëindigen van onze klantenrelatie.

6. Welke rechten heeft u?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het recht op toegang:

U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Het recht op verbetering:

U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

Het recht op verwijdering en beperking:

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.

U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht van bezwaar:

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren.

U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Recht om uw toestemming in te trekken:

U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

Recht om klacht in te dienen:

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot info@fisc-it.be. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

7. Over deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Fisc-it CommV dan kan u hiervoor terecht via info@fisc-it.be (verwerkingsverantwoordelijke) of via brief aan de verwerkingsverantwoordelijke – Fisc-it CommV – Kwadestraat-Zuid 1, 9402 Ninove – België.

Fisc-it verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

A. Toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

1° In toepassing van artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient Fisc-it met betrekking tot haar klanten en hun lasthebbers de volgende persoonsgegevens in te winnen: de naam, de voornaam, de geboortedatum en -plaats en, in de mate van het mogelijke, het adres.

2 ° In toepassing van artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient Fisc-it betreffende de uiteindelijke begunstigden van de klanten volgende persoonsgegevens in te winnen : de naam, de voornaam en in de mate van het mogelijk, de geboortedatum en -plaats en adres. De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens kan er niet worden overgegaan tot het aangaan van een zakelijke relatie.

B. De op Fisc-it rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheid, van buitenlandse overheden of van internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang door o.a. doch niet uitsluitend de huidige en toekomstige fiscale en sociale wetten noodzaken Fisc-it om in het kader van de opdracht persoonsgegevens te verwerken.

De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting.

C. Uitvoering van een overeenkomst betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten. De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van de klanten zelf, hun personeelsleden, hun bestuurders en dergelijke, alsook van de andere personen die o.a. als klant of leverancier betrokken zijn bij de activiteit.

Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kan de opdracht als boekhouder niet naar behoren worden uitgevoerd.

Datum: 12/08/2020